บุคลากรปฏิบัติงาน กลุ่มงานประชาสัมพันธ์

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ ปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์และเผยแผ่พระพุทธศาสนาตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย รวมทั้งประชาสัมพันธ์และเผยแผ่กิจกรรมของมหาวิทยาลัย ผ่านสื่อโทรทัศน์ วิทยุกระจายเสียงหรือสื่ออื่น ๆ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ประกอบด้วย

นายสมหมาย  สุภาษิต

ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการส่วนงานบริหาร สำนักส่งเสริมฯ

หน้าที่ภาระงาน
๑. ประสานงานการบริหารงานสถานีวิทยุกระจายเสียง
๒. ประสานงานการบริหารสถานีโทรทัศน์ของมหาวิทยาลัย
๓. ประสานงานจัดทำนิตยสารพุทธจักร
๔. ประสานงานการประชาสัมพันธ์งานของมหาวิทยาลัยแก่บุคลากร/ส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย และประชาชนทั่วไป
๕.ประสานงานวางแผนด้านการจัดหาทุนเพื่อสนับสนุนกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
๖. ประสานงานด้านการประชาสัมพันธ์และเผยแผ่กับหน่วยงานภายใน หรือหน่วยงานอื่น ๆ
๗.ติดตามและประเมินผลงานประชาสัมพันธ์และงานเผยแผ่
๘. ควบคุมและสั่งการกลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สังกัดส่วนงานบริหาร สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม
๙. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 • งานผลิตสื่อเผยแพร่ทางสถานีวิทยุกองพลทหารม้าที่ 2 (พล.ม.2) ระบบ M.และสถานีวิทยุเครือข่ายมหาวิทยาลัยในส่วนภูมิภาค ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 17.00 – 19.00น. และ วันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา 13.00 – 14.00 น.

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ประกอบด้วย :-

        1.พระปลัดบุญเกิด  กตเวที,ดร. นักจัดการงานทั่วไป หมายเลข 0812002 (อัตราประจำ) มีหน้าที่รับผิดชอบ

-จัดและผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง เพื่อส่งเสริมให้ความรู้ด้านการศึกษาพระพุทธศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม
-สร้างเสริมเครือข่ายในการผลิตรายการวิทยุ นำมาเผยแพร่ทางสถานีวิทยุที่มหาวิทยาลัยเช่าเวลาในการออกอากาศ และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและสื่ออื่นๆ

-ควบคุมการออกอากาศรายการวิทยุ เพื่อส่งเสริมการศึกษาการศึกษาพระพุทธศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม
-จัดและผลิตรายการข่าววิทยุเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม
-จัดทำตารางออกอากาศ คู่มือประกอบการรับฟังรายการ เผยแพร่ให้กับกลุ่มเป้าหมาย ทั้งที่เป็น สิ่งพิมพ์ และ Website ทาง Internet ที่ผู้สนใจสามารถDownload มาใช้ได้

-ติดตามผลการรับฟังรายการวิทยุกระจายเสียง

-จัดกิจกรรมพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับเครือข่าย ผู้ผลิตและผู้รับฟังรายการ

-จัดกิจกรรมส่งเสริมประชาสัมพันธ์รายการ

-จัดเผยแพร่รายการวิทยุ Online ผ่านทาง Internet ในรูปของ Live Radio และ Radio On Demand ตลอดจนการเผยแพร่รายการวิทยุผ่านทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ Smart   Phone

 • งานสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษาและเผยแผ่พระพุทธศาสนา MCU TV ผลิตสื่อเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ เวบไซต์ โซเชียลมีเดียและอื่นๆ

*ฝ่ายบริหารทั่วไปดูแลงานเอกสาร วัสดุ ครุภัณฑ์วิทยุโทรทัศน์

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ประกอบด้วย :-

(แอดมินเพจ MCUTVChannel)

1.นางสาวพัชรวรรณ  จันมะณีย์ นักประชาสัมพันธ์ (อัตราประจำ)มีหน้าที่รับผิดชอบ

-จัดทําเอกสาร เพื่อการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ และติดตามผล

-เผยแพร่ข่าวสารและการใช้สื่อต่างๆ

-เขียนข่าว บทความ และสารคดีเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีผลกระทบต่อ ภารกิจของมหาวิทยาลัย

-ดูแลรับผิดชอบการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเวปไซต์มหาวิทยาลัย เวบไซต์ส่วนงานบริหาร เวบไซต์กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ เฟสบุ๊ค ไลน์ จดหมายข่าวออนไลน์ (MCU TV Channel)

*ฝ่ายผลิต

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ประกอบด้วย :-

1.นายวิโรจน์  หลอมนาค นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชำนาญการ หมายเลข 0812004(อัตราประจำ) มีหน้าที่รับผิดชอบ

-กำกับการจัดเก็บอุปกรณ์เกี่ยวกับการบันทึกภาพเคลื่อนไหว

-กำกับและดูแลรักษาอุปกรณ์เกี่ยวกับการบันทึกภาพเคลื่อนไหว

-ถ่ายทำหรือบันทึกภาพเคลื่อนไหวในงานต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมายทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

-งานด้านประชาสัมพันธ์โดยใช้ภาพเคลื่อนไหวที่ได้ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

-จัดทำเอกสารคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานเรื่องการถ่ายภาพเคลื่อนไหวในรูปแบบ OB ของ MCU TV มจร

-วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูล ข่าวสาร และประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถเขียนข่าว บทความ และสารคดีเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีผลกระทบต่อ ภารกิจของมหาวิทยาลัย

-สร้าง และรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับสื่อมวลชน นักข่าว และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์มีความง่าย และสะดวกมากขึ้น

2.นายณพนต์  ทองยวง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา หมายเลข  (อัตราประจำ)มีหน้าที่รับผิดชอบ

-จัดเก็บอุปกรณ์เกี่ยวกับการบันทึกภาพเคลื่อนไหว

-ดูแลรักษาอุปกรณ์เกี่ยวกับการบันทึกภาพเคลื่อนไหว

-บันทึกภาพเคลื่อนไหวกิจกรรมของมหาวิทยาลัยทั้งในส่วนกลาง วิทยาเขต วิทยาลัย ห้องเรียน หน่วยวิทยบริการ

-ตัดต่อวีดิโอที่ถ่ายทำเพื่อให้ฝ่ายเทคนิคจัดลงผังออกอากาศเผยแพร่

-จัดเก็บข้อมูลภาพเคลื่อนไหวที่ได้รับผิดชอบในการถ่ายทำหรือบันทึกตามที่ได้รับมอบหมาย

-งานด้านการประชาสัมพันธ์โดยใช้ภาพเคลื่อนไหวที่ได้ปฏิบัติงามตามที่ได้รับมอบหมาย

-ประสานงานและปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย

(แอดมินเพจ MCUTVChannel)

3.ว่าที่ ร.ต. ศราวุฒิ  สิงห์เดช นักจัดการงานทั่วไป หมายเลข ๑๐๑๘๐๐๑(อัตราจ้าง) มีหน้าที่รับผิดชอบ

-ประสานงาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดําเนินงานประชาสัมพันธ์

-ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อประกอบการวางแผนการประชาสัมพันธ์และ ติดตามผล

-จัดทําเอกสารเพื่อการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่

-ศึกษา วิเคราะห์ ในการวางแผนงานการสื่อสารประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสารและการใช้สื่อต่างๆ

-ออกแบบ และจัดกิจกรรม นิทรรศการ และโครงการต่างๆ รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร และแนะนําการบริการต่างๆ ของมหาวิทยาลัยแก่ประชาชนทั่วไป เพื่อช่วยกระจายข้อมูล ข่าวสาร และประชาสัมพันธ์บริการต่างๆ ขององค์กรให้มีความทันสมัย ทันเหตุการณ์ และเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

-ประสานงานและปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย

*ฝ่ายข่าว เขียนข่าว/ตัดต่อข่าว/ เขียนสคริปรายการ

(แอดมินเพจ MCUTV News)

1.นายกรนัน  ขันวัง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา หมายเลข 0812014 (อัตราประจำ) มีหน้าที่รับผิดชอบ

-จัดเตรียมอุปกรณ์ถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว งานถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว พร้อมทั้งส่งมอบให้ส่วนงานไปให้บริการ

-ออกแบบ จัดทําและผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ เอกสาร และรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

-ตัดต่อวีดิโอรายการ/สกู๊ปข่าวกิจกรรม/คัดเลือกภาพนิ่งเผยแพร่

-ออกแบบกร๊าฟฟิคดีไซน์ ตัดต่อวีดิโอเทป ไตเติ้ล/จิงเกิ้ล/เครดิตท้าย/โลโก้

-ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อจัดทำข่าว

-ข่าวความเคลื่อนไหวของผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณะสงฆ์ พระมหาเถระชั้นผู้ใหญ่และบุคคลสำคัญทางพระพุทธศาสนา

 • ข่าวเชิงนโยบายด้านการศึกษาที่ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุก
 • ข่าวที่ส่งเสริมวิชาการและความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม
 • ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน/ องค์กรทางพระพุทธศาสนา และวัดสำคัญๆ
 • ข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมขององค์กรพระพุทธศาสนา
 • ข่าวสารคดีเชิงวิเคราะห์เกี่ยวพระพุทธศาสนา

– ประสานงานและปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย

*งานด้านสื่อสิ่งพิมพ์ นิตยสารพุทธจักร เวบไซต์ และสื่อโซเชียล

มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ ประกอบด้วย

(แอดมินเว็บไซต์ McuTv)

1.นายบุญล้อม วิปุระ  นักจัดการงานทั่วไป หมายเลข 0812009(อัตราประจำ) มีหน้าที่

 • ดูแลออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศ เวบไซต์ส่วนงานบริหาร เวบไซต์สถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษาและเผยแผ่ธรรม (MCU TV)
 • ออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูลส่วนงาน ฐานข้อมูลวีดิโอ ฐานข้อมูลภาพนิ่งของมหาวิทยาลัย
 • รวบรวมภาพวีดิโอ ภาพนิ่ง ข้อมูลข่าวสาร คำสั่ง งานมอบหมาย โดยจัดทำเป็นหมวดหมู่รูปแบบคลังภาพเคลื่อนไหว ภาพนิ่ง ข่าวสาร งานมอบหมายที่สามารถสืบค้นและให้บริการกับส่วนงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก
 • -พัฒนาและดำเนินการเผยแพร่รายการ ข้อมูลข่าวสาร ผ่านระบบเครือข่ายสากล (internet) ทั้งในระบบ Live TV และ TV On Demand IPTV และ Application เพื่อรับชมรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาบนมือถือ