บุคลากรปฏิบัติงาน กลุ่มงานประชาสัมพันธ์

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ ปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์และเผยแผ่พระพุทธศาสนาตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย รวมทั้งประชาสัมพันธ์และเผยแผ่กิจกรรมของมหาวิทยาลัย ผ่านสื่อโทรทัศน์ วิทยุกระจายเสียงหรือสื่ออื่น ๆ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ประกอบด้วย

๑.นายสมหมาย  สุภาษิต

ตำแหน่ง

 • รองผู้อำนวยการส่วนงานบริหาร สำนักส่งเสริมฯ
 • เลขที่ตำแหน่ง  ๐๘๑๒๐๐๖

สังกัด

 • ส่วนงานบริหาร สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม

วุฒิการศึกษา

 • ปริญญาโท นศ.ม.(การประชาสัมพันธ์)
 • ปริญญาตรี น.ธ.เอก, ป.ธ.๕, พธ.บ.(ภาษาอังกฤษ)

คำสั่งแต่งตั้ง

 • ที่ ๑๕๑/๒๕๕๔ มีผลตั้งแต่ วันที่ ๑ มี.ค. ๒๕๕๔, สั่ง ณ วันที่ ๑๑ มี.ค. ๒๕๕๔

โทรศัพท์

 • ๐๘๙-๗๗๙-๓๗๐๘

ภาระหน้าที่

 • ประสานงานการบริหารงานสถานีวิทยุกระจายเสียง
 • ประสานงานการบริหารสถานีโทรทัศน์ของมหาวิทยาลัย
 • ประสานงานจัดทำนิตยสารพุทธจักร
 • ประสานงานการประชาสัมพันธ์งานของมหาวิทยาลัยแก่บุคลากร/ส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย และประชาชนทั่วไป
 • ประสานงานวางแผนด้านการจัดหาทุนเพื่อสนับสนุนกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
 • ประสานงานด้านการประชาสัมพันธ์และเผยแผ่กับหน่วยงานภายใน หรือหน่วยงานอื่น ๆ
 • ติดตามและประเมินผลงานประชาสัมพันธ์และงานเผยแผ่
 • ควบคุมและสั่งการกลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สังกัดส่วนงานบริหาร สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม
 • ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

*ฝ่ายวิทยุออนไลน์

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ประกอบด้วย :-

        ๑.พระปลัดบุญเกิด  กตเวที,ดร.

ตำแหน่ง 

 • นักจัดการงานทั่วไป         เลขที่ตำแหน่ง ๐๘๑๒๐๐๒

คำสั่งแต่งตั้ง 

สังกัด

 • กลุ่มงานประชาสัมพันธ์  ส่วนงานบริหาร สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม

วุฒิการศึกษา 

 • ปริญญาเอก พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต
 • ปริญญาโท พุทธศาสตรมหาบัณฑิต
 • ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต

โทรศัพท์

 • ๐๖๔-๙๗๒-๔๕๕๘

หน้าที่ภาระงาน

 • ประสานงานข้อมูลเกี่ยวกับผู้มาทำบุญและบริจาคกับส่วนธรรมนิเทศ เพื่อรวบรวมเป็นสถิติและประชาสัมพันธ์
 • ประสานงานการจัดทำนิตยสารพุทธจักร
 • ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายภายในมหาวิทยาลัย
 • ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
 • งานสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษาและเผยแผ่พระพุทธศาสนา MCU TV ผลิตสื่อเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ เวบไซต์ โซเชียลมีเดียและอื่นๆ

*ฝ่ายบริหารทั่วไปดูแลงานเอกสาร วัสดุ ครุภัณฑ์วิทยุโทรทัศน์

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ประกอบด้วย :-

๑.นางสาวพัชรวรรณ  จันมะณีย์

ตำแหน่ง 

 • นักประชาสัมพันธ์            เลขที่ ๐๘๑๒๐๑๖

คำสั่งแต่งตั้ง

 • ที่่๕๘๓/๒๕๕๙ มีผลตั้งแต่ วันที่ ๑ พ.ค. ๒๕๕๘, สั่ง ณ วันที่ ๒๐ ส.ค. ๒๕๕๙

สังกัด

 • กลุ่มงานประชาสัมพันธ์  ส่วนงานบริหาร สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม

วุฒิการศึกษา

 • ปริญญาตรี ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)

โทรศัพท์

 • ๐๘๕-๒๑๒-๗๐๘๘

หน้าที่ภาระงาน 

 • จัดทําเอกสาร เพื่อการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ และติดตามผล
 • เผยแพร่ข่าวสารและการใช้สื่อต่าง ๆ
 • เขียนข่าว บทความ และสารคดีเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีผลกระทบต่อ ภารกิจของมหาวิทยาลัย
 • ดูแลรับผิดชอบเว็ปไซต์ เฟสบุ๊ค ไลน์ จดหมายข่าวออนไลน์ (MCU TV Channel)
 • ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

*ฝ่ายผลิต

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ประกอบด้วย :-

๑.นายวิโรจน์  หลอมนาค

ตำแหน่ง 

 • นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชำนาญการ           เลขที่ตำแหน่ง ๐๘๑๒๐๐๔

คำสั่งแต่งตั้ง 

 • ที่ ๖๕๖/๒๕๖๓ มีผลตั้งแต่ วันที่ ๒๗ ธ.ค. ๒๕๖๒, สั่ง ณ วันที่ ๒๕ มิ.ย. ๒๕๖๓

ตำแหน่ง 

 • นักวิชาการโสตทัศนศึกษา เลขที่ตำแหน่ง ๒๑๔

คำสั่งแต่งตั้ง

 • ที่ ๔๔๑/๒๕๕๒ มีผลตั้งแต่ วันที่ ๒ ม.ค.๒๕๕๒, สั่ง ณ วันที่ ๑๕ ก.ย. ๒๕๕๒

สังกัด

 • กลุ่มงานประชาสัมพันธ์  ส่วนงานบริหาร สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม

วุฒิการศึกษา

 • ปริญญาโท นศ.ม. (นิเทศศาสตร์)
 • ปริญญาตรี พธ.บ. (ภาษาไทย)

โทรศัพท์

 • ๐๘๒-๓๕๓๙๖๖๕

หน้าที่ภาระงาน 

 • งานด้านการจัดเก็บอุปกรณ์เกี่ยวกับการบันทึกภาพเคลื่อนไหว
 • งานด้านการดูแลรักษาอุปกรณ์เกี่ยวกับการบันทึกภาพเคลื่อนไหว
 • งานด้านการถ่ายทำหรือบันทึกภาพเคลื่อนไหวในงานต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมายทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
 • งานด้านการจัดเก็บข้อมูลภาพเคลื่อนไหวที่ได้รับผิดชอบในการทำหรือบันทึกตามที่ได้รับมอบหมาย
 • งานด้านประชาสัมพันธ์โดยใช้ภาพเคลื่อนไหวที่ได้ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
 • การจัดทำเอกสารคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานเรื่องการถ่ายภาพเคลื่อนไหวในรูปแบบ OB ของ MCU TV มจร
 • ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

๒.นายณพนต์  ทองยวง

ตำแหน่ง

 • นักวิชาการโสตทัศนศึกษา เลขที่ตำแหน่ง ๐๘๑๒๐๑๓

คำสั่งแต่งตั้ง

 • ที่ ๑๑๘/๒๕๕๘ มีผลตั้งแต่ วันที่ ๒ มิ.ย. ๒๕๕๗, สั่ง ณ วันที่ ๑๔ ก.พ. ๒๕๕๘

สังกัด

 • กลุ่มงานประชาสัมพันธ์  ส่วนงานบริหาร สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม

วุฒิการศึกษา

 • ปริญญาตรี บธ.บ.(บริหารธุรกิจ)

โทรศัพท์

 • ๐๙๒-๙๙๑-๖๐๗๗

หน้าที่ภาระงาน 

 • งานด้านการจัดเก็บอุปกรณ์เกี่ยวกับการบันทึกภาพเคลื่อนไหว
 • งานด้านการดูแลรักษาอุปกรณ์เกี่ยวกับการบันทึกภาพเคลื่อนไหว
 • งานด้านการถ่ายทำหรือบันทึกภาพเคลื่อนไหวในงานต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
 • งานด้านการจัดเก็บข้อมูลภาพเคลื่อนไหวที่ได้รับผิดชอบในการถ่ายทำหรือบันทึกตามที่ได้รับมอบหมาย
 • งานด้านการประชาสัมพันธ์โดยใช้ภาพเคลื่อนไหวที่ได้ปฏิบัติงามตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

๓.ว่าที่ร้อยตรีศราวุฒิ สิงห์เดช

ตำแหน่ง

 • นักจัดการงานทั่วไป          เลขที่ ๑๐๑๘๐๐๑

สังกัด

 • กลุ่มงานประชาสัมพันธ์  ส่วนงานบริหาร สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม

วุฒิการศึกษา

 • ปริญญาตรี วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

คำสั่งแต่งตั้ง 

โทรศัพท์

 • ๐๘๘ – ๓๒๙-๙๒๐๙

หน้าที่ภาระงาน 

 • ประสานงาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดําเนินงานประชาสัมพันธ์
 • ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อประกอบการวางแผนการประชาสัมพันธ์และ ติดตามผล
 • จัดทําเอกสารเพื่อการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
 • ศึกษา วิเคราะห์ ในการวางแผนงานการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข่าวสารและการใช้สื่อต่าง ๆ
 • บันทึกภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว เพื่อประชาสัมพันธ์
 • ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
 • ออกแบบ จัดทํา และผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ เอกสาร และรายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
 • ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

*ฝ่ายข่าว เขียนข่าว/ตัดต่อข่าว/ เขียนสคริปรายการ

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ประกอบด้วย :-

๑.นายกรนัน  ขันวัง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา หมายเลข 0812014 (อัตราประจำ) มีหน้าที่รับผิดชอบ

ตำแหน่ง

 • นักวิชาการโสตทัศนศึกษา    เลขที่ตำแหน่ง ๐๘๑๒๐๑๔

คำสั่งแต่งตั้ง

 • ที่ ๑๑๘/๒๕๕๘ มีผลตั้งแต่ วันที่ ๒ มิ.ย. ๒๕๕๗, สั่ง ณ วันที่ ๑๔ ก.พ. ๒๕๕๘

สังกัด

 • กลุ่มงานประชาสัมพันธ์  ส่วนงานบริหาร สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม

วุฒิการศึกษา

 • น.ธ.เอก, ประโยค ๑ – ๒
 • ปริญญาตรี พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ)

โทรศัพท์

 • ๐๙๒-๙๖๓-๓๑๕๗

หน้าที่ภาระงาน 

 • จัดเตรียมอุปกรณ์ถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว งานถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว พร้อมทั้งส่งมอบให้ส่วนงานไปให้บริการ
 • ถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว
 • ควบคุมการออกอากาศทางรายการทางสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (MCU TV)
 • ตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งาน
 • ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

*งานด้านสื่อสิ่งพิมพ์  เวบไซต์ และสื่อโซเชียล Social Network

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ประกอบด้วย :-

๑.นายบุญล้อม วิปุระ

ตำแหน่ง

 • นักจัดการงานทั่วไป        เลขที่ตำแหน่ง ๐๘๑๒๐๐๙

คำสั่งแต่งตั้ง ที่ ๕๖๐/๒๕๖๓ สั่ง ณ วันที่ ๑๐ มิ.ย. ๒๕๖๓

สังกัด

 • กลุ่มงานประชาสัมพันธ์  ส่วนงานบริหาร สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม

วุฒิการศึกษา

 • ปริญญาโท พธ.ม.(ธรรมนิเทศ)
 • ปริญญาตรี พธ.บ.(บาลีพุทธศาสตร์)

โทรศัพท์ ๐๙๖-๑๕๒-๑๓๕๑

หน้าที่ภาระงาน 

 • ดูแลรับผิดชอบเว็ปไซต์  https://tv.mcu.ac.th และ https://mcutv.smilewww.com
 • งานด้านการจัดเก็บอุปกรณ์เกี่ยวกับการบันทึกภาพเคลื่อนไหว
 • งานด้านการดูแลรักษาอุปกรณ์เกี่ยวกับการบันทึกภาพเคลื่อนไหว
 • งานด้านการถ่ายทำหรือบันทึกภาพเคลื่อนไหวในงานต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
 • งานด้านการจัดเก็บข้อมูลภาพเคลื่อนไหวที่ได้รับผิดชอบในการถ่ายทำหรือบันทึกตามที่ได้รับมอบหมาย
 • งานด้านการประชาสัมพันธ์โดยใช้ภาพเคลื่อนไหวที่ได้ปฏิบัติงามตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย