วิสัยทัศน์+พันธกิจ

วิสัยทัศน์ (Vision)

“สถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่พันธกิจของมหาวิทยาลัย และกิจกรรมด้านพระพุทธศาสนาในระดับชาติและนานาชาติ” เน้นการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทางไกล ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ให้สอดคล้องทั้งในระบบ On Air ผ่านระบบดาวเทียม และระบบ Online ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

พันธกิจ (Mission)

“ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่พันธกิจของมหาวิทยาลัย และกิจกรรมด้านพระพุทธศาสนา”

-เผยแพร่การเรียนการสอนและกิจกรรมของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช วิทยาลัยทั้งส่วนกลางและวิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ ห้องเรียน หน่วยวิทยบริการ

-นำเสนอข่าวสารทางพระพุทธศาสนาการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

-นำเสนอสาระธรรมทางพระพุทธศาสนาตามหลักพระไตรปิฎก

-นำเสนอสารคดีทางพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรม