แผนยุทธศาสตร์

ตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

                            ยุทธศาสตร์ที่ ๓ คือ การบริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนาแก่ชุมชนและสังคม ในระดับชาติและนานาชาติ

                            กลยุทธ์ ที่ ๑๒ คือ จัดระบบข้อมูลและระบบการจัดการทรัพยากรองค์ความรู้เพื่อถ่ายทอดวิชาการ ทั้งทรัพยากรบุคคล ทักษะชำนาญการ สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการได้ตามเฉพาะกรณี

    – การพัฒนาด้านบุคลากร

  1. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ในด้านการปฏิบัติงานเกี่ยวกับสถานีโทรทัศน์ ให้มีความชำนาญให้มากขึ้น
  1. ส่งบุคลากรไปอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อให้มีทักษะความเชี่ยวชาญและชำนาญในการปฏิบัติงาน