ติดต่อเรา

1 นายสมหมาย สุภาษิต รองผู้อำนวยการส่วนงานบริหาร 089-779-3708
2 พระมหาบุญเกิด กตเวที,ดร. นักจัดการงานทั่วไป
3 นายวิโรจน์ หลอมนาค นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการ 082-3539665
4 นายกรนัน ขันวัง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 092-963-3157
5 นายณพนต์ ทองยวง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 092-991-6077
6 นายบุญล้อม วิปุระ นักจัดการงานทั่วไป 0961-521-531
7 ว่าที่ ร.ต.ศราวุฒิ สิงห์เดช นักจัดการงานทั่วไป 088-329-9209
8 นางสาวพัชรวรรณ จันมะณีย์ นักประชาสัมพันธ์ 085-212-7088