โครงสร้างกลุ่มงาน

 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่ดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนและอำนวยความสะดวกฝ่ายบริหารงานทั่วไป ควบคุมดูแลจัดระบบการบริหารงานสารบรรณ งานธุรการ

 1. รับส่งหนังสือและเอกสารทำทะเบียนรับส่งเอกสารและจัดเก็บรวบรวมหนังสือและเอกสาร
 2. ทำเอกสารการเดินทาง ขออนุมัติเดินทาง ค่าตอบแทนต่างๆ
 3. ร่างเอกสารโต้ตอบตามที่ได้รับมอบหมายและดำเนินการเกี่ยวกับการประชุม
 4. ดำเนินการทำเอกสารขออนุมัติการปฏิบัติงาน พร้อมจัดทำเรื่องการเงิน ตรวจสอบความถูกต้องเรื่องระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆ
 5. ประมาณการและเสนอขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการผลิตรายการ เบิกจ่ายค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายต่างๆในการผลิตรายการ  และสรุปรายงานเป็นรายเดือน

ฝ่ายผลิต

มีหน้าทีศึกษา วิเคราะห์นโยบายและสำรวจความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย วางแผน จัดและผลิต พัฒนารายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม แก่ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งจัดและผลิตรายการพิเศษเพื่อให้บริการแก่หน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย จัดทำและเผยแพร่เอกสารประกอบการรับชมรายการโทรทัศน์ ติดตาม และประเมินผลการรับชมรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อพัฒนาคุณภาพรายการ

 1. วางแผนการจัด ผลิต เผยแพร่และพัฒนารายการโทรทัศน์ที่มีคุณภาพ
 2. จัดหารายการและผลิตรายการสนับสนุนส่งเสริมระบบการเรียนการสอนระบบออนไลน์และออนแอร์
 3. ประสานงานเพื่อการผลิตสื่อการเรียนการสอนและการออกอากาศ
 4. ควบคุม ดูแล การจัดและรับส่งเทปรายการต้นฉบับกับผู้เกี่ยวข้อง
 5. ตรวจสอบการออกอากาศ จัดทำบันทึกข้อมูลการออกอากาศ และการเปลี่ยนแปลงแก้ไขที่เกิดขึ้น
 6. จัดทำระบบทะเบียนกำกับเลขหมายเทปต้นฉบับพร้อมจัดเก็บรายการและสื่อต่างๆเพื่อการตรวจสอบ
 7. ทำหน้าที่เบิกจ่าย วัสดุและจัดซื้อจัดหาวัสดุเพื่อการผลิตรายการพร้อมทำทะเบียนกำกับและสรุปเพื่อรายงานเป็นรายเดือน

ฝ่ายเทคนิค

ฝ่ายเทคนิค มีหน้าที่วางแผน ควบคุม ดูแล เทคนิคการผลิต และอุปกรณ์สำหรับการผลิตรายการโทรทัศน์ เช่นการบันทึกรายการโทรทัศน์ (Studio) การควบคุมสัญญาณภาพ สัญญาณเสียง การจัดแสง กราฟิก การตัดต่อรายการโทรทัศน์ (Edit) การถ่ายทำรายการโทรทัศน์นอกสถานที่ (Outdoor Production) การถ่ายภาพนิ่ง ตลอดจนการถ่ายทอดสดรายการโทรทัศน์ และวางแผน ควบคุม ดูแล อุปกรณ์และระบบการออกอากาศเพื่อเผยแพร่รายการโทรทัศน์ ไปสู่กลุ่มเป้าหมายอย่างมีคุณภาพ และปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 1. ตรวจสอบ แก้ไขเนื้อหาเทปที่จะนำออกอากาศ
 2. จัดผังรายการ กำหนดเวลาการออกอากาศในแต่ละวัน
 3. รับผิดชอบจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์การบันทึกเทป ระบบแสงสว่าง โทรศัพท์ อินเตอร์เน็ต ระบบไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ให้พร้อม
 4. ประสานงานกับฝ่ายผลิตเพื่อการถ่ายทอดโทรทัศน์ และ/หรือบันทึกโทรทัศน์ ทั้งในและนอกสถานที่
 5. กำหนดคุณลักษณะเฉพาะของอุปกรณ์ที่ใช้ในกิจการวิทยุโทรทัศน์ ดำเนินการจัดหา จัดซื้อ จัดซ่อม
 6. ควบคุม ตรวจสอบ พัฒนาการเผยแพร่รายการผ่านระบบเครือข่ายสากล (internet) ทั้งในระบบ Live TV และ TV On Demand IPTV และ Application เพื่อรับชมรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาบนมือถือ

ฝ่ายข่าว

มีหน้าที่ในการศึกษา วิเคราะห์ ประสานงาน จัดทำข่าวโทรทัศน์เพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม รายงานผลงานการปฏิบัติงานความเคลื่อนไหวทางการศึกษาของหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย อาทิ ข่าวความเคลื่อนไหวมหาวิทยาลัย ข่าวการปฏิบัติราชการของผู้บริหาร การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ข่าวพระพุทธศาสนา ข่าวเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ข่าวการศึกษาอาเซียน ข่าวด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและศาสนา ข่าวบริการหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ ควบคุมผู้ประกาศดูแลการนำเสนอข่าวสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษาให้มีความถูกต้องเหมาะสมเผยแพร่ออกอากาศทุกวันทางสถานีโทรทัศน์ MCU TV และทางเครือข่ายสากล รวบรวมจัดทำสกู๊ปข่าวการศึกษาเพื่อเผยแพร่รายสัปดาห์ จัดทำแฟ้มข้อมูลด้านข่าวการศึกษา  พระพุทธศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

 1. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อจัดทำข่าว
 2. ข่าวความเคลื่อนไหวของผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณะสงฆ์ พระมหาเถระชั้นผู้ใหญ่และบุคคลสำคัญทางพระพุทธศาสนา
 3. ข่าวเชิงนโยบายด้านการศึกษาที่ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุก
 4. ข่าวที่ส่งเสริมวิชาการและความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม
 5. ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน/ องค์กรทางพระพุทธศาสนา และวัดสำคัญๆ
 6. ข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมขององค์กรพระพุทธศาสนา
 7. ข่าวสารคดีเชิงวิเคราะห์เกี่ยวพระพุทธศาสนา