การให้บริการของหน่วยงาน

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้จัดตั้ง สถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษาและเผยแผ่ธรรมะ (MCU TV) เมื่อปี พ.ศ. 2555 ออกอากาศผ่านดาวเทียมไทยคม 6 ระบบ C-Band (จานดำ) ความถี่ 3880 ซิมโบเรต 30000 Horizon แนวนอน เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนผ่านทางไกล พร้อมส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ซึ่งสามารถรับสัญญาณเพื่อรับชมได้จากกล่องรับสัญญาณต่าง ๆ ประกอบด้วย กล่องรับสัญญาณ PSI ช่อง 227 กล่องรับสัญญาณ DYDASAT ช่อง 254, กล่องรับสัญญาณ LEOTECH ช่อง 177, กล่องรับสัญญาณ INFOSAT ช่อง 136, กล่องรับสัญญาณ   GMM-Z ช่อง 164, กล่องรับสัญญาณ IPM ช่อง 168 กล่องรับสัญญาณ Ideasat , Thaisat, KS TV ช่อง 172

การออกอากาศ

สถานีโทรทัศน์ MCU TV ออกอากาศ ผ่านดาวเทียม ระบบ C-Band (จานดำ) ความถี่ 3880 ซิมโบเรต 30000 แนวนอน H ตั้งแต่ เวลา 05.00 – 24.00 น.  โดยรับสัญญาณผ่านกล่องรับสัญญาณ

– กล่องรับสัญญาณ   พีเอสไอ       ช่อง 227

– กล่องรับสัญญาณ  ไทยแซต       ช่อง 177

– กล่องรับสัญญาณ  ลีโอเทค        ช่อง 177

– กล่องรับสัญญาณ  ไอเดียแซต    ช่อง 177

– กล่องรับสัญญาณ  อินโฟแซต     ช่อง 177

– กล่องรับสัญญาณ  จีเอ็มเอ็มแซต   ช่อง 164

– กล่องรับสัญญาณ KS TV          ช่อง 164

– กล่องรับสัญญาณ ไอพีเอ็ม         ช่อง 168

สถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษาและเผยแผ่ธรรมะ ออกอากาศรายการในลักษณะ Integrated Media Program กำหนดเอกลักษณ์ของสถานีให้มีความแตกต่างจากสถานีโทรทัศน์ทั่วไป โดยกำหนดสัดส่วน ดังนี้

1.ประเภทสาระและความรู้ด้านวิชาการด้านพระพุทธศาสนา      ร้อยละ           40

2.ประเภทส่งเสริมและบริการวิชาการแก่สังคม                     ร้อยละ           30

3.ประเภทกิจกรรมข่าวสารมหาวิทยาลัยและศิลปวัฒนธรรม       ร้อยละ           20

4.ประเภทธรรมะบันเทิง                                              ร้อยละ           10