ภารกิจและหน้าที่รับผิดชอบ

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ

1.งานสถานีโทรทัศน์ MCU TV

1.1 จัดและผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อส่งเสริมการศึกษา ความรู้ด้านพระพุทธศาสนาศิลปวัฒนธรรม

1.2 ส่งเสริมเครือข่ายในการผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาศิลปวัฒนธรรม

1.3 บริหารจัดการสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ออกอากาศ ตั้งแต่เวลา 05.00-24.00 น.

1.4 ตรวจพิจารณารายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาให้ถูกต้องได้มาตรฐานก่อนการออกอากาศ

1.5 จัดและผลิตรายการข่าวโทรทัศน์เพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาศิลปวัฒนธรรม

1.6 จัดทำตารางออกอากาศ คู่มือ เอกสารประกอบการรับชมรายการ เผยแพร่ให้กับกลุ่มเป้าหมาย ทั้งที่เป็นสิ่งพิมพ์และ Website ทาง Internet ที่ผู้สนใจสามารถ Download มาใช้

1.7 ส่งเสริม/ร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัย หน่วยงานเอกชน ในการสำรวจ ติดตามการรับชมรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาศิลปวัฒนธรรม

1.8 จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการรับชมรายการผ่านสื่อที่หลากหลายได้แก่ สิ่งพิมพ์ , SPOT

โฆษณา , การจัด EVENT การจัด Road Show, การประชุมเครือข่าย, Website

1.9 จัดเผยแพร่รายการโทรทัศน์ Online ผ่านทาง Internet ในรูปของ Live TV และ TV On Demand

2.งานวิทยุกระจายเสียง

2.1 จัดและผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง เพื่อส่งเสริมให้ความรู้ด้านการศึกษาพระพุทธศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม

2.2 สร้างเสริมเครือข่ายในการผลิตรายการวิทยุ นำมาเผยแพร่ทางสถานีวิทยุที่มหาวิทยาลัยเช่าเวลาในการออกอากาศ และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและสื่ออื่นๆ

2.3 ควบคุมการออกอากาศรายการวิทยุ เพื่อส่งเสริมการศึกษาการศึกษาพระพุทธศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม

2.4 จัดและผลิตรายการข่าววิทยุเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม

2.5 จัดทำตารางออกอากาศ คู่มือประกอบการรับฟังรายการ เผยแพร่ให้กับกลุ่มเป้าหมาย ทั้งที่เป็น สิ่งพิมพ์ และ Website ทาง Internet ที่ผู้สนใจสามารถ Download มาใช้ได้

2.6 ติดตามผลการรับฟังรายการวิทยุกระจายเสียง

2.7 จัดกิจกรรมพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับเครือข่าย ผู้ผลิตและผู้รับฟังรายการ

2.8 จัดกิจกรรมส่งเสริมประชาสัมพันธ์รายการ

2.9 จัดเผยแพร่รายการวิทยุ Online ผ่านทาง Internet ในรูปของ Live Radio และ Radio On Demand ตลอดจนการเผยแพร่รายการวิทยุผ่านทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ Smart Phone

3.งานนิตยสารพุทธจักร

ดำเนินการรวบรวมข้อมูล บทความ ข่าวเพื่อจัดพิมพ์เผยแพร่ในนิตยสารพุทธจักรออกแบบกราฟฟิคดีไชน์ รูปแบบนิตยสารพุทธจักร ให้มีรูปเล่มที่เหมาะสมและสวยงามออกแบบและจัดเรียงข้อมูล บทความ ข่าว พร้อมตรวจสอบเนื้อหา ออกแบบปกนิตยสารพุทธจักร ตรวจสอบเนื้อหา จัดทำสารบัญ จัดรูปเล่มนิตยสารก่อนส่งโรงพิมพ์ พิสูจน์อักษร เนื้อหา ภาพและองค์ประกอบของนิตยสารประสานงานโรงพิมพ์เพื่อจัดพิมพ์นิตยสารให้ทันต่อเวลา ตรวจสอบและตรวจรับนิตยสารที่โรงพิมพ์ส่งมอบ ออกแบบและจัดทำนิตยสารระบบออนไลน์ เผยแพร่ผ่านเวบไซต์และสื่อโซเชียลมีเดีย